bu bu-ji_resize dao dao-shin 1 dao-shin 11a dao-shin 2 dao-shin 3 small dao-shin 4 fu shiki (jap)